Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring


Danish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (DAPEN)


Printervenlig version (PDF)


§ 1 Navn

 

Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (Danish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (DAPEN)).


§ 2 Formål og virksomhed

 

2.1 Selskabets formål er:

2.1.1 At forebygge og behandle underernæring og fejlernæring i relation til sygdom.

2.1.2 At fremme kendskabet til følgerne af underernæring og fejlernæring, samt mulighederne for at benytte ernæring som behandling af sygdomme og komplikationer til sygdomme.

2.1.3 At fremme forskning inden for underernæring og fejlernæring i relation til sygdom.

 

2.2 Selskabets virksomhed omfatter:

2.2.1 At koordinere indsatsen fra kliniske diætister, læger, sygeplejersker, farmaceuter og andre, som er involveret i selskabets formål.

2.2.2 At fastsætte standarder for den praktiske udførelse af oral, enteral og parenteral ernæring.

2.2.3 At tage initiativ til, eller at medvirke til, at afholde kurser, foredrag og anden undervisning mhp. at fremme selskabets formål.

2.2.4 At rådgive sundhedspersonale, patienter, patientforeninger, undervisningsinstitutioner, producenter, offentlige myndigheder, politikere samt den øvrige offentlighed.

2.2.5 At fremme samarbejdet med danske institutioner og organisationer, samt tilsvarende selskaber i udlandet vedrørende selskabets formål.

2.2.6 At indsamle økonomiske midler til at fremme selskabets formål.

 

§ 3 Medlemskab     

 

3.1 Enhver med en sundhedsfaglig uddannelse, som i sit daglige arbejde har ansvar for underernærede/fejlernærede patienter og/eller er involveret i uddannelsen af sundhedsfagligt personale, og/eller er involveret i forskning inden for selskabets formål, kan blive medlem af selskabet.   


3.2 Medarbejdere i private virksomheder kan være medlem af selskabet.


3.3 Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan godkende optagelsen af andre end de i §3.1-§3.2 nævnte.

3.4 Bestyrelsen kan midlertidigt ekskludere medlemmer. Et medlem, som bestyrelsen ønsker ekskluderet, kan forelægge sin indstilling til generalforsamlingen, som træffer endelig afgørelse. Såfremt afgørelsen ikke er indklaget for den førstkommende generalforsamling, er bestyrelsens afgørelse permanent.

 

§ 4 Bestyrelsen

 

4.1 Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsens sammensætning bør tilstræbes at dække flere lægelige specialer i et bredt udsnit af landet og såvel den primære og den sekundære sundhedssektor. Formanden og 5 medlemmer skal være læger, og der vælges to lægelige suppleanter. Sygeplejersker, kliniske diætister og cand. scient. (klinisk ernæring) vælger hver 2 medlemmer og en suppleant.

4.2 Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter klinisk og/eller videnskabelig erfaring inden for selskabets formål og virksomhed. Firma-ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen.

 

4.3  Formanden skal være læge og vælges hvert andet år af alle generalforsamlingens deltagere ved simpelt stemmeflertal (forefindes når et forslag har fået flere stemmer end noget andet forslag).


Formanden kan genvælges til funktion som formand i op til 6 på hinanden følgende år, uagtet at konsekvensen kan blive sæde i bestyrelsen i op til 4 sammenhængende perioder.

 

4.4  Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt relativt stemmeflertal. De i §4.1 nævnte faggrupper vælger hver deres bestyrelsesmedlem(-mer) og suppleant(-er).


Genopstillede og nyopstillede vælges under ét, og flest stemmer giver valg. Ved stemmelighed foretages ny afstemning mellem de pågældende.

 

4.5 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, der skal være læge, sekretær og kasserer, og vælger en repræsentant til ESPEN council (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) og en lægerepræsentant til LVS (LægeVidenskabelige Selskaber)`s repræsentantskab.

 

4.6 Selskabet tegnes af formanden, som kan uddele prokura til andre bestyrelsesmedlemmer.

 

4.7 Formanden, den øvrige bestyrelse og suppleanter vælges for 2 år. Er en suppleant blevet bestyrelsesmedlem i valgperioden, skal genvalg finde sted når den oprindelige valgperiode udløber.

 

4.8 Bestyrelsesmedlemmer kan ikke have mere end 6 års ubrudt funktionsperiode, dvs. ubrudt genvalg kan højst finde sted 2 gange. Suppleanters funktionstid indgår kun for de perioder, de har været aktive medlemmer af bestyrelsen.

 

4.9 Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

 

4.10 I tilfælde af længerevarende forfald, indtræder suppleanten.

 

4.11 Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad hoc underudvalg til at varetage særlige opgaver, i henhold til et kommissorium udarbejdet af bestyrelsen.

 

4.12 Revisorer og revisorsuppleant vælges for 2 år, og er uden funktionstidsbegrænsning.

 


§ 5 Generalforsamling

 

5.1 Fremmødte medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

 

5.2 Generalforsamlingen afholdes årligt, ordentligvis i forbindelse med årsmøde i klinisk ernæring, dog senest i juni måned. Indkaldelse ledsaget af dagsorden udsendes med mindst 1 måneds varsel.

 

5.3 Dagsordenen omfatter følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Formandens beretning

Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent

Valg af formand

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds.

Indsendte forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Eventuelt

 

5.4 Forslag fra bestyrelsen skal være udsendt senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

5.5 Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

5.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 1 måneds varsel, enten af bestyrelsen eller af mindst 10 medlemmer af sel- skabet, som skriftligt har fremsendt anmodning herom til bestyrelsen, ledsaget af forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalfor- samling skal være afholdt senest 6 uger efter anmodningen er fremsendt.

 

5.7 Hverken revisorer eller revisorsuppleanter kan være firma-ansatte.

 

5.8 Regnskabsåret følger kalenderåret§ 6 Forretningsorden

 

6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret.

 

6.3 Afgørelser træffes ved simpelt relativt stemmeflertal, undtagen i afgørelser vedrørende §7 og §8. I tilfælde af stemmelighed er formand- ens stemme udslaggivende. Skriftlig afstemning afholdes, såfremt én deltager ønsker det.

 

6.4 Der føres protokol med beslutningsreferat fra alle selskabets møder i generalforsamling, bestyrelse og udvalg.

 

6.5 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe afgørelser i sager, der ikke umiddelbart er omfattet af nærværende vedtægter. Beslutningerne må ikke stride mod selskabets formål og skal forelægges førstkommende generalforsamling. Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 7 Ændring af vedtægter

 

Ændring af vedtægterne kan kun ske på selskabets generalforsamling. Ændringsforslag til vedtægterne skal fremgå af dagsordenen. Ændringen af vedtægter kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen.

 

§ 8 Selskabets opløsning

 

Bestyrelsen kan fremsætte forslag om selskabets opløsning. Forslaget skal godkendes på en ordinær generalforsamling. Forslaget skal fremgå af dagsordenen. Opløsning af selskabet kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i forbindelse med opløsning af selskabet fremsætte forslag til, hvorledes selskabets formue kan overgå til andre selskaber, foreninger eller organisationer som har et nært beslægtet formål.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget enstemmigt på selskabets generalforsamling på Rigshospitalet 15.05.98 og ændret på generalforsamlingerne 27.04.01, 24.05.02, 11.05.07, 08.06.12 og 10.05.2019.

 

   

Underskrevet:

   

 

Henrik Højgaard Rasmussen

dirigent


Jens Rikardt Andersen

formand